ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์

Advisor Information System

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ส่งเกรดภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2561

ระดับปริญญาตรี สงขลา


อาจารย์ประจำและอาจารย์จ้างสอนรายเดือน ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยรหัส e-Passport

   *หากลืมรหัส e-Passport แจ้งลืมรหัสผ่านได้ที่ http://pepassport.rmutsv.ac.th

อาจารย์จ้างสอนรายชั่วโมงและอาจารย์ชาวต่างประเทศ ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยหมายเลขบัตรประชาชน